قوانین و مقررات:

قوانین و مقررات:

این سامانه صرفا برای دسترسی شبکه فروش شرکت خدمات بیمه¬ای به¬آفرین¬نیک بمنظور فروش انواع محصولات بیمه ای این شرکت راه اندازی شده است. طبق دستورالعمل مربوطه و متعاقب عقد قرارداد فی مابین، برای هر یک از اعضای شبکه فروش دسترسی اختصاصی ایجاد خواهد شد، تا با نام کاربری و رمز عبور خود بتواند به سامانه وارد شوند.

صدور گواهی بیمه، مستلزم تسویه حق بیمه مربوطه می باشد، که از محل موجودی اعتبار کاربر تامین و کسر خواهد شد و کاربر می تواند برای افزایش موجودی اعتبار خود از یکی از دو روش "برخط" و یا واریز بصورت "کارت به کارت" بهره گیری نماید. حق بیمه هر گواهی بیمه، براساس اطلاعات درخواستی خریدار که کاربر آنرا ثبت می نماید، توسط سامانه محاسبه و قبل از صدور به رویت کاربر می رسد.